ความท้าทายและประสบการณ์ในการพัฒนา Visualization จากข้อมูล Social Listening โดยที่ไม่ใช้ Back-end