รับมือกับความสกปรกของข้อมูลจากการ Digitize แบบฟอร์ม