จัดการ Data ที่ Digitize จากฟอร์มกระดาษสู่ Database ยังไงดี